Adatvédelmi Irányelvek

Adatvédelmi tájékoztató és folyamatleírás

honlapon keresztül történő kapcsolatfelvétel során megvalósuló adatkezelésről

Almási Igor Olekszandrovics EV. (a továbbiakban: Adatkezelő) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban GDPR) előírásai szerint, jelen tájékoztatóval és folyamatleírással tájékoztatja Önt a személyes adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről. A folyamatban való részvétellel Ön, mint érintett a jelen folyamatleírás szerint válik az adatkezelés érintettjévé.

Az adatkezelő pontos megnevezése, elérhetőségei:

Név: Almási Igor Olekszandrovics EV.

Székhely: 2112 Veresegyház, Rózsavölgyi Márk köz 8.

Adószáma: 68072012-1-33

Elérhetőség (e-mail): info@dalhorizont.hu

Az adatkezelés célja:

Az Adatkezelővel történő kapcsolatfelvétel elősegítése.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, mely szerint az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez.

Kezelt adatok köre:

Az érintett által a kapcsolatfelvétel során megadott adatok: az érintett neve, e-mail címe, az üzenet szövege.

Az adatkezelés során az adat az alábbi harmadik személyek részére, a megjelölt jogalappal kerül továbbításra:

Az Adatkezelő az adatokat harmadik fél részére nem továbbítja, ám felhívja az érintettek figyelmét, hogy személyes adatok bíróság és hatóság részére történő kiadását jogszabály előírhatja. Amennyiben bíróság vagy hatóság jogszabályban rögzített eljárása során személyes adatok átadására kötelezi az Adatkezelőt, úgy az Adatkezelő jogszabályi kötelezettségét teljesítve, köteles a kért adatokat az eljáró bíróság vagy hatóság rendelkezésére bocsátani.

Adatfeldolgozó igénybevétele

A weboldal üzemeltetését Almási Igor Olekszandrovics EV. látja el.

A személyes adatok tárolásának időtartama:

A kapcsolatfelvétel létrejöttétől határozatlan ideig tároljuk a személyes adatokat, későbbi azonosítás vagy ajánlatküldés céljából, vagy az érintett törlési kérelméig.

Automatizált döntéshozatal ténye:

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nem történik.

Az adatkezelés folyamatának leírása:

Az Adatkezelő lehetőséget biztosít arra, hogy az általa üzemeltetett, https://dalhorizont.hu/kapcsolat/ honlapon keresztül a látogató felvegye vele a kapcsolatot. A „Kapcsolat” menüpont alatt az érintett neve, valamint e-mail címe, és opcionálisan telefonszáma megadása után elküldheti az üzenetét. Az üzenet elküldésére azonban csak akkor van lehetősége az érintettnek, ha elfogadja az Adatkezelő adatkezelésre vonatkozó szabályait, amit egy jelölőnégyzet bejelölésével teheti meg.

Ez a szabály érvényes azokra az adatokra is, amelyek nem közvetlen kapcsolatfelvételre irányulnak, hanem valamilyen egyéb ügyintézésére.

Elektronikus levélcímek felhasználása

Az Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásának jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel a rendezvényeivel, mint pl. a Befutó – Zenei Tehetségkutató vagy a KlipPódium – Videoklip Versennyel kapcsolatos tájékoztató vagy reklám (promóciók, kedvezmények, egyedi ajánlatok) e-mail küldésére. Az e-mail címek kezelése elsősorban az Ön azonosítását, a rendezvényekre, versenyekre való jelentkezés során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére. Az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások esetén a változásokra vonatkozó, valamint az Adatkezelő egyéb hasonló szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást az Adatkezelő bizonyos esetekben, elektronikus formában, e‑mailben juttatja el az érintettek részére. Az Adatkezelő által üzemeltetett hírlevelek hirdetéseket is tartalmazhatnak. Adatkezelő hírlevelet csak az Ön feliratkozása, előzetes, egyértelmű, kifejezett és önkéntes hozzájárulása esetén küld, amelyre a dalhorizont.hu weboldalon történő kapcsolatfelvétel során megadott névvel és az erre vonatkozó felület kitöltésével ad hozzájárulást. Ön a kapcsolatfelvétel során, az adminisztrációs felületen (https://dalhorizont.hu/kapcsolat/) tud feliratkozni. A hírlevélről bármikor ingyenesen, indoklás nélkül leiratkozhat, jelezve szándékát az info@dalhorizont.hu e‑mail címre küldött elektronikus levélben, illetve a hírlevélben jelzett módon.

Az érintetti joggyakorlásra vonatkozó szabályok:

Az Adatkezelő tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet jelen adatkezeléssel kapcsolatban:

  • kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
  • kérheti személyes adatainak helyesbítését,
  • visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását,
  • kérheti személyes adatai törlését, ha azok kezelése véleménye szerint jogellenes vagy az azokkal elérendő célból az Adatkezelőnek már nincs rá szüksége,
  • kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását,
  • élhet adathordozhatósághoz való jogával, amennyiben az adatkezelés automatizált módon történik,
  • jogorvoslattal élhet.

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a GDPR és az egyéb adat-, és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

Az Adatkezelő törekszik arra, hogy az Önnek adott tájékoztatás minden esetben a GDPR által meghatározott szabályok teljesítése mellett is a lehetőségekhez mérten tömör, átlátható, érthető, könnyen hozzáférhető, világos és közérthető legyen.

Amennyiben jelen tájékoztatóban felsorolt célok tekintetében élni szeretne a GDPR-ban meghatározott jogaival, úgy kérelmét elsősorban írásban terjesztheti elő az Adatkezelőnek címzett, jelen tájékoztatóban feltüntetett elérhetőségén. Amennyiben Ön mégis szóbeli tájékoztatást kér, úgy személyazonossága igazolását követően az Adatkezelő tájékoztatást szóban is megadhatja, ha a tájékoztatáshoz szükséges adatok részére rendelkezésére állnak. Minden más esetben az igényt munkatársunk rögzíti és a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt kérelmével kapcsolatban. Ezt a határidőt maximum további két hónappal hosszabbíthatjuk meg, ha a kérelem összetettsége vagy az aktuálisan kezelt kérelmek száma ezt indokolja, a meghosszabbítás szükségességéről azonban a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül, elektronikus úton tájékoztatjuk.

Amennyiben nem intézkedünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadja el, úgy jogorvoslattal élhet.

Adatkezelési eljárásunkkal kapcsolatban Ön panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, vagy választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefonos ügyfélszolgálat: +36 (30) 683-5969 és +36 (30) 549-6838

Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság gyakorlata alapján panaszát akkor fogadja be, ha előbb az adatkezelőhöz, esetünkben tehát hozzánk fordult, de nem intézkedtünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadta el. Javasoljuk ezért, hogy először az Adatkezelővel vegye fel a kapcsolatot!